Patron města zachránil norimberského chlapce

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TOP články / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 16. 1. 2023

Starobylé německé město Norimberk odjakživa bývalo zahaleno četnými mýty a legendami. Většina z nich je dnes již částečně zapomenuta, ale záchranářský patron je známý dodnes.

Jelikož byly legendy a pověsti se středověkou minulostí v 19. století mezi obyvateli tohoto města velice oblíbené, některé z nich se předávaly v ústním podání, a tak zůstaly zachovány. Jeden z dochovaných příběhů vypráví o chlapci, který se rozhodl vydat hustým a rozlehlým lesem pro med. Protože však neznal cestu, brzy se ztratil. Chlapcova matka jej hledala všude, avšak nikdo jí nedokázal pomoci.

Žena se tedy vydala za knězem od svatého Vavřince a chtěla jej poprosit o radu. V tom okamžiku začal kostelník podle zvyklostí zvonit. Zoufalou maminku v tu chvíli napadlo požádat kněze, aby zvon nepřestal zvonit, protože by zvuk mohl jejímu synovi ukázat cestu zpět domů. Kněz o této prosbě informoval kostelníka a nechal poslat vzkaz rovněž i do kostela svatého Sebalda, kde měli také zvonit na zvony.

V lese zatím chlapec klopýtal o kořeny, roztrhl si kalhoty o ostružinové úponky, ale běžel dál za zvukem zvonů. Ty nejprve tiše pronikly lesem, pak již hlasitě a stále hlasitěji, až nakonec hoch v dálce uviděl světlo. Řekl si, že tím směrem zcela jistě leží Norimberk. Ve skutečnosti díky tomuto signálu chlapec našel cestu zpět a šťastný otec na památku této události daroval kostelu velký obnos peněz, aby od toho dne každý večer v devět hodin zazvonili na zvony.

Patron města jménem Sebald

Možná však chlapce pomohl zachránit svatý Sebald, v jehož kostele se podle pověsti na záchranu chlapce též zvonilo. Svatý Sebald, latinsky Sinibaldus nebo Sebaldus, je římskokatolickou církví uctívaný germánský světec, historicky nedoložená postava poutníka, žijící v 7. až 8. století, podle jiných legend ovšem až v 9., nebo dokonce i v 10. století. Je to lokální patron města Norimberk.

První věrohodná data o jeho kultu z let 1070 až 1072 jsou spojena se středověkým kronikářem Lambertem z Hersfeldu, jenž zaznamenal zázraky na jeho hrobě v Norimberku. Od té doby se začala šířit místní lidová úcta k Sebaldovi, podporovaná oficiální církví, která kromě záznamů zázraků neměla o Sebaldově životě žádné údaje. Přesto byl před následným svatořečením Sebaldovi postaven právě onen kostel.

Nejstarší pověst o Sebaldově životě pochází z raného 14. století. Podle ní byl Sebald synem dánského krále. Po zásnubách s francouzskou princeznou se však rozhodl pro asketický život, opustil nevěstu a vydal se na pouť. Cestou potkal dva svaté muže, s nimiž poobědval, když byli zázračně obdarováni chlebem a vínem.

Na své poutní cestě Sebald dorazil do Itálie, kde kázal ve Vicenze, a pokračoval až do Říma k papeži Řehořovi III., který jej vyslal na misii do Bavorska. Cestou na severozápad přes řeku Dunaj údajně Sebald přeplul na svém plášti a dále žil jako poustevník v okolí města Norimberk, kde se později odehrály i jiné četné zázraky, včetně posmrtné pouti na určené místo pohřbu v Norimberku.

Tento světec byl v Norimberku označován jako apoštol pro milostiplné působení. Příchozími poutníky mu byly připisovány nejen posmrtné divy, ale i kupříkladu zázrak navrácení zraku slepci nebo záchrana tonoucího. Jeho lebkou byly ve středověku léčeny i těhotné ženy.

Byl prohlášen za svatého

Na základě legendy 25. března roku 1425 papež Martin V. Sebalda prohlásil za svatého patrona města. Jeho hrob se od 12. století nacházel v norimberském Petrském kostelíku. Jak již bylo zmíněno, už před Sebaldovým svatořečením byl však v letech 1361–1375 postaven významný trojlodní gotický kostel sv. Sebalda. Byly do něj přeneseny světcovy ostatky a zhotovena na ně stříbrná relikviářová skříň se sedlovou střechou a reliéfními erby města Norimberk.

V roce 1361 tam získal relikvii v podobě žebra sv. Sebalda císař Karel IV., jenž na ni dal zhotovit stříbrnou pozlacenou skříňku a daroval ji do katedrály sv. Víta v Praze. Relikviář byl zničen v době husitské. Osud další relikvie, odvezené na hrad Karlštejn, není údajně zcela jasný. Nepodařilo se totiž určit, který z vyobrazených světců je právě patron svatý Sebald.

 

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit